Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ATEK s.r.o.

I. Základné ustanovenia

1. Predávajúcim sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) označuje internetový obchod na stránke www.naturplus.sk prevádzkovaný spoločnosťou ATEK s.r.o., so sídlom Strážovská 611/29, 922 03 Vrbové zapísaná v OR Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo 34251/T.

2. Kupujúci – spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.naturplus.sk, písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v kontakte.

3. Pri objednávaní cez internet uvedie kupujúci nasledujúce údaje:

– ak nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie meno a priezvisko, adresu. Súčasne uvedie telefónne číslo a e-mail.

– ak nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

4. Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná a na jeho e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

5. Predávajúci je povinný vybaviť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle predávajúci expeduje do 24 hodín V prípade, že tovar skladom nie je, predávajúci zákazníka informuje o predpokladanom čase expedície.

6. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

7. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci pri preberaní tovaru.

8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená tretia osoba prevezme objednaný tovar.

9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

II. Cena, platobné a prepravné podmienky

1. Cena produktu (tovaru) je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Pri zmene ceny po vykonaní objednávky predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

5. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu za vybraný spôsob platby.

6. Spôsob dopravy si zvolí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť tento spôsob dopravy:

– kuriérom (zasielateľskou službou)

– cez Slovenskú poštu

7. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

8. V prípade požiadavky na zaslanie objednaného tovaru do inej krajiny ako je Slovensko, postup a náklady odosielania konzultuje predávajúci individuálne s kupujúcim.

III. Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky. Objednávka je expedovaná do 1 pracovného dňa v prípade, že tovar je na sklade v požadovanom množstve. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dodávateľov môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci informovaný.

IV. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

2. Pri preberaní tovaru od prepravcu/kuriéra je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar, jeho fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo ním splnomocnenou treťou osobou.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a v prípade úhrady kúpnej ceny vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený, v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) , aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a to prostredníctvom elektronickej pošty (info@naturplus.sk) alebo telefonicky (tel. č. uvedené v kontaktoch).

4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@naturplus.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle spolu s tovarom podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy (resp. vyplnený formulár) s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar späť spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho uvedenú v kontaktoch. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Kupujúci je po odstúpení od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, neotvorený a v originálnom obale.

8. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku každá aj doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Všetky platby sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený.

10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný pričom hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru.

11. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

12. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

VI. Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom na: info@naturplus.sk.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu

6. Kupujúci po odoslaní objednávky môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie takýchto správ kedykoľvek odvolať.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3. Práva kupujúceho spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zo zákona č. 104/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (v prípade podnikateľov Obchodného zákonníka).

5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.naturplus.sk.

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6, P.O. BOX, 917 09 Trnava 9

7. Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.7.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.